?R?N KODUT.Stok m216.20 m240.50 m2 
BURGAZ1TEKS.TABAN AA - 0005 KREM0.0000
2TEKS.TABAN AA - 0010 BEJ1,701.001050
3TEKS.TABAN AA - 0015 BEJ842.40520
4TEKS.TABAN AA - 0020 BEJ1,679.402532
5TEKS.TABAN AA - 0035 BEJ1,036.80640
6TEKS.TABAN AA - 0340 KAHVE1,231.20760
7TEKS.TABAN AA - 0600 GRİ0.0000
8TEKS.TABAN AA - 0625 GRİ356.40220
VEFA9TEKS.TABAN AC - 0005 KREM1,830.601130
10TEKS.TABAN AC - 0006 KREM762.75020
11TEKS.TABAN AC - 0007 KREM64.8040
12TEKS.TABAN AC - 0008 KREM129.6080
13TEKS.TABAN AC - 0009 KREM2,203.201360
14TEKS.TABAN AC - 0010 KREM972.00024
15TEKS.TABAN AC - 0110 SARI1,312.20810
ORTAK?Y16TEKS.TABAN CC - 0005 KREM340.20210
17TEKS.TABAN CC - 0010 BEJ97.2060
18TEKS.TABAN CC - 0015 BEJ1,474.20910
19TEKS.TABAN CC - 0025 BEJ631.80390
20TEKS.TABAN CC - 0030 BEJ1,603.80990
21TEKS.TABAN CC - 0343 BAKIR648.00400
22TEKS.TABAN CC - 0600 GRİ0.0000
23TEKS.TABAN CC - 0610 GRİ162.00100
KALAMIŞ24TEKS.TABAN LL - 0005 KREM97.2060
25TEKS.TABAN LL - 0010 BEJ1,296.00800
26TEKS.TABAN LL - 0015 BEJ648.00016
27TEKS.TABAN LL - 0030 BEJ1,215.00750
28TEKS.TABAN LL - 0035 BEJ1,312.20810
29TEKS.TABAN LL - 0060 VİZON162.0004
30TEKS.TABAN LL - 0600 GRİ486.00300
31TEKS.TABAN LL - 0625 GRİ0.0000
TAKSİM32TEKS.TABAN AB - 0015 BEJ648.00016
33TEKS.TABAN AB - 0027 BEJ1,101.60680
34TEKS.TABAN AB - 0030 BEJ0.0000
35TEKS.TABAN AB - 0032 BEJ421.20260
36TEKS.TABAN AB - 0035 BEJ307.80190
37TEKS.TABAN AB - 0140 ALTIN1,409.40870
38TEKS.TABAN AB - 0340 KAHVE259.20160
39TEKS.TABAN AB - 0500 MAVİ1,020.60630
SALACAK40TEKS.TABAN ED - 0005 KREM0.0000
41TEKS.TABAN ED - 0007 KREM371.25010
42TEKS.TABAN ED - 0015 BEJ2,048.63056
43TEKS.TABAN ED - 0020 BEJ0.0000
44TEKS.TABAN ED - 0310 KAHVE205.2073
45TEKS.TABAN ED - 0600 GRİ1,660.50041
BEYLERBEYİ46TEKS.TABAN JK - 0010 BEJ383.4096
47TEKS.TABAN JK - 0013 BEJ0.0000
48TEKS.TABAN JK - 0014 BEJ454.9599
49TEKS.TABAN JK - 0025 BEJ394.20010
50TEKS.TABAN JK - 0300 TABA486.00300
51TEKS.TABAN JK - 0310 KAHVE1,036.80640
52TEKS.TABAN JK - 0315 KAHVE1,263.60780
53TEKS.TABAN JK - 0600 GRİ317.2508
54PR - 013 BEJ639.90227
55PX - 013 BEJ0.0000
56ASR - 010 BEJ356.40172
57ASR - 600 GRİ769.50019
58C - 022 BEJ283.5007
59PRM - 10 KREM81.0002